Om Os

Generelle betingelser

Generelle betingelser

1. Generelt:
Disse betingelser kan fraviges i det omfang, hvor der er indgået en skriftlig aftale herom. En sådan aftale er udformet med overskriften Kontrakt, Tilbud, Ordre, Ordrebekræftelse og Faktura og skal være underskrevet af Internet Danmark (Betingelserne er også gældenden for Internet Danmark Holding ApS). I en sådan aftale beskrives ændringer til disse gældende regler. Såfremt en eller flere regler ikke er beskrevet i den skriftlige aftale gælder reglerne i Generelle forretningsbetingelser (herefter kaldet GFB af 01/11/2003)

2. Betalingsbetingelser:
Internet Danmark fremsender j.f. dansk lovgivning faktura pålydende det aftalte beløb inkl. de af statens oplyste gældende momstakster (p.t. 25% moms) og afgifter. Internet Danmarks giver sine kunder, som standard, mulighed for at betale med en kredittid på 14 dage. Ved gentagne forsinkede betalinger, kan Internet Danmark ændre disse betingelser til netto kontant og/eller forlange, at kunden stiller sikkerhedsstillelse for helt eller delvis beløbet. Konsulentarbejde bliver afregnet i slutningen af hver måned i henhold til gældende prisliste (normalt Dkr. 998,-/time Euro 134,-/time-eurokurs 7,45). Kunden har krav på, at der på fakturaen tydeligt er angivet antallet af konsulenttimer. Følgende er kun gældende såfremt kunden klart og tydeligt er blevet informeret om, at et givet arbejde/job skal ske udenfor normal arbejdstid.: Såfremt arbejdet sker i tidsrummet kl. 17.00 – 08.00 på hverdage tillægges der +80%. Søndag og helligdage beregnes med +160%.
2. Forsinket betaling:
Ved forsinket betaling tillader vi os til at beregne 2% i rente pr. påbegyndt måned.

2.a Abonnementsbetingelser og -produkter/tjenester:
For så vidt angår abonnementsbaserede produkter og ydelser gælder flg.: Abonnementsperioden tegnes for 1 år og gælder fra underskrifts-/aftaledato, såfremt anden dato ikke er angivet gælder kontraktens dato eller ordredatoen. Opsigelse skal skriftligt finde sted med 3 mdr. forudgående varsel til udløb af en abonnementsperiode. Finder opsigelsen ikke sted fortsætter abonnementsperioden for en ny 1 års periode.

Opsigelser, der sendes elektronisk via e-mail, gælder der særlige forhold omkring, idet opsigelsen først er gyldig, når Internet Danmark har bekræftet modtagelsen. (Dette sker for, at kunden ikke skal risikere, at deres opsigelse er blevet fjernet af et spam-/virusfilter på vejen til Internet Danmark).

Alle produkter/tjenester forfalder til betaling jf. pkt. 2, når kunden har adgang til produktet/tjenesten. Såfremt kunden undlader at benytte sig af et produkt/tjeneste har Internet Danmark krav på betaling jf. pkt. 2.a. Opsiges et produkt/tjeneste rettidigt, men fortsat anvendes af kunden, vil Internet Danmark betragte dette som en accept fra kundens side, at der tegnes for endnu en abonnementsperiode. Kunden er derfor forpligtet til at betale for endnu en abonnementsperiode såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

Har kunden opsagt sit abonnement, er kunden selv ansvarlig for at domain/er, mails, etc. fjernes til udløb af perioden. Sker dette ikke, er kunden forpligtet til at fortsætte sin abonnementsperiode for en ny periode. Internet Danmark sender som udgangspunkt ikke ny faktura eller informere kunden om at abonnementsperiodens udløb eller andre former for varsler. Det er kundens fulde ansvar at flytte samtlige tjenester. Sker dette ikke, betragtes det som kundens accept af en ny abonnementsperiode.

Internet Danmark kan, såfremt der ikke er sket betaling af det fulde beløb inkl. gebyrer, renter etc. lukke for tjenester/ydelser indtil betaling er foretaget. Foretages betaling er internet Danmark berettiget til at kræve et gebyr på kr. 800,- for genåbning samt tillæg af arbejdstid.

Internet Danmark kan kræve at kunden indbetaler minimum 30% af den samlede abonnementsperiode hvis en eller flere betalinger har været forsinket i forhold til de fremsendte fakturaer betalingsdato. Sikkerheden tilbagebetales efter 12 måneder, såfremt betalingerne efterfølgende betales rettidigt jævnfør de fremsendte fakturaer.

Internet Danmark er ikke ansvarlig for kundens eventuelle tab i forbindelse med lukning af tjenester og ydelser, som kunden måtte påfører sig. Den periode som kundens tjenester og ydelser som kunden har været nedlukket, kan ikke kræves tillagt efterfølgende, således at abonnementsperioden forlænges tilsvarende.

3. Copyright:
Kunden erhverver sig fuld copyright over tekst, design, idéer og layout, ved fuld betaling. Såfremt kunden beholder, ønsker og/eller bruger eksempelvis oplæg, designs og idéer, faktureres kunden efter brugt antal timer samt alle omkostninger, der hertil er anvendt, dog minimum Dkr. 40.000,-. Designs, billeder, layouts etc., hvor ejendomsretten tilfalder en trediemand, afholdes alle omkostninger af kunden.

4. Levering:
Internet Danmark skal så vidt det er muligt, leverer til aftalt tid (kaldet deadline) j.f. den indgået kontrakt. Der tages forbehold for manglende materiale fra kunden, sygdom af nøglepersonale i projektet etc. Internet Danmark skal ved forsinkelse informere kunden indenfor rimelig tid, med angivelse af en ny deadline. Internet Danmarks interne omkostninger, eksempelvis til underleverandører etc., afholdes udelukkende af Internet Danmark.

4.a Tilbudsgivning:
Tilbud er først gyldige efter endelig bekræftelse fra Internet Danmark. Ved angivelse af priser, er alle priser angivet eksl. moms og afgifter.

5. Forsinkelse i levering:
Såfremt Internet Danmark leverer senere end 14 arbejdsdage efter den i kontrakten (gælder kun kontrakter, ej tilbud, ordre etc.) oplyste deadline, yder Internet Danmark Dkr. 5.000,- i dekort pr. påbegyndt 10 arbejdsdag. Dog maksimal Dkr. 15.000,-. Dekorten kan aldrig overstige mere end 20% af de samlede konsulentydelser. Dekort ydes kun på projekter, der har en samlede værdi på mere end kr. 85.000 eksklusiv drift og abonnement. ((((Hardware og eksterne ydelser kan der ikke ydes dekort på og medregnes derfor ikke i den samlede leverance))))

6. Twister:
Tvister afgøres i Danmark og er til enhver tid underlagt gældende dansk lovgivning. Alle twister begynder i Danmarks første retsindstands i København. Aftaler, der indgås udenfor Danmark er stadigt underlagt dansk lov og retsindstands og skal afgøres af denne.

7. Force Majure:
Almindelig gældende force majure regler er gældende.

8. Forsikring:
Alt udstyr (ledninger, hard-/software, routere, strømfordelere, etc.) holdes forsikret af kundens egne forsikring, såfremt udstyret er stillet i eller på anden vis på forlange stillet udenfor Internet Danmark adresse. Internet Danmark kan på forlange kræve dokumentation for kundens forsikringsforhold for at sikre udstyret. Såfremt udstyret ikke er forsikret af kunden, er kunden ansvarlig for at erstatte og levere skaderamt udstryr inde 5 arbejdsdage hos Internet Danmark. Såfremt dette ikke er sket, kan Internet Danmark forlange, at udstyret købes gennem en af Internet Danmark leverandører med tillæg af forbrugt arbejdstid for kundens regning.

9. Brug af oplysninger:
Kunden er indforstået med, at Internet Danmark kan kontakte denne telefonisk, per e-mail og brev for at informere om produkter, kampagner eller i forbindelse med markedsundersøgelser.

Internet Danmark kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for tab af data på nogle af deres ydelser.

————————-